Obchodné podmienky

Predávajúci:

Spoločnosť KIN.SKY s.r.o., IČO: 52654532, DIČ: 2121099365, IČ DPH: SK2121099365, so sídlom Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 81687/L, je predávajúcim v týchto prípadoch:

• pokiaľ zákazník kúpi tovar/službu v rámci e-shopu: www.Kinsky.sk

• asistovaným predajom sa rozumie kúpa tovaru/služby, pri ktorom asistuje zamestnanec KIN.SKY s.r.o. pri vytvorení objednávky na predajni/telefonicky

• pokiaľ je objednávka odoslaná v rámci kontaktného formulára

Kupujúci:

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu alebo emailom.

1.1 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom objednávky emailom, e-shopom – www.Kinsky.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.2 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník ako aj v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z.

1.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim KIN.SKY s.r.o.. Automatický e-mail po vytvorení objednávky nie je považovaný za záväzné potvrdenie podľa prvej vety.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

• v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

• v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

• v prípade, že kupujúci nezaplatil bankovým prevodom do 7 pracovných dní od prijatej objednávky.

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho – spotrebiteľa. ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, resp. podľa definície uvedenej v zákone č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci (nepodnikateľ) má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v tomto zákone je kupujúci definovaný ako spotrebiteľ.. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. a 4.3 VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

• kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.  Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na našu adresu, pričom je to potrebné učiniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru / poskytnutia služby.

• ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii „kontakt“ najneskôr od 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to za nasledujúcich podmienok:

– tovar nesmie byť použitý, tovar môžete vyskúšať iba takým spôsobom ako by to bolo umožnené v kamennom obchode,

– tovar musí byť nepoškodený,

– tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne),

– zašlite spolu s dokladom o kúpe,

– faktúra Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z.

4.3 Ďalšie podmienky pre odstúpenie od zmluvy

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Nakoľko naša spoločnosť ponúka aj elektronické služby – poskytnutie licenčného kľúča bez hmotného nosiča prostredníctvom e-mailu, kupujúci je pri objednaní vyzvaný na súhlas s tým, že jeho prijatím stráca možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle uvedeného zákona. Výnimku tvorí nefunkčnosť (chybnosť) licenčného kľúča, čo musí kupujúci presvedčivo predávajúcemu dokázať. V opačnom prípade nebude možné akceptovať odstúpenie od zmluvy!

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť softvérovej licencie v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov (napr. vírusov a iných malwarov, spywarov a iné). Kupujúci si je povinný overiť pred zakúpením kompatibilitu.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (§ 9 Z. z. č. 102/2014).

Fyzický tovar odporúčame zaslať ako doporučenú a poistenú zásielku, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY.pdf

5.1 Cena všetkých produktov v e-shope je konečná, vrátane DPH a nič sa k nej nepridáva. Predávajúci je platcom DPH v Slovenskej republike.

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR – €

6.1 Poštovné prostredníctvom Slovenskej pošty je spoplatnené sumou 5€ s DPH.

6.2 Poštovné prostredníctvom kuriéra je spoplatnené sumou 5€ s DPH.

6.3 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.4 Poplatok za dobierku je 1,5€ s DPH

6.5 Ceny poštovného sú konečné.

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti prevádzkovateľa uvedené v mailovej notifikácií. Tovar bude zaslaný až po prijatí celej platby na účet predávajúceho. Kúpna cena je splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Pri nezaplatení objednávky do 7 dní je táto objednávka automaticky stornovaná!

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte. Platí len pre tovar, ktorý je fyzicky zasielaný poštou.

7.3 Online platobnou kartou (VISA, MasterCard, MasterCard Mobile, Maestro, Diners Club, American express) prostredníctvom platobného systému PayPal.

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

7.5 Kupujúci súhlasí so zaslaním faktúry v elektronickej podobe v prípade nákupu elektronickej licencie. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s elektronickou faktúrou, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho ihneď po zaslaní objednávky a prevádzkovateľ mu zabezpečí zaslanie faktúry poštou na vlastné náklady predávajúceho v rámci Slovenskej republiky.

7.6 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že dodanú a riadne zaplatenú licenciu neposkytne tretím stranám, ani nepredá ďalej.

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Tovar, ktorý je dostupný skladom je vyexpedovaný v pracovné dni do 24-48 hodín cez Slovenskú poštu. Doprava v SR je pevne stanovená na 5€. Tovar dostupný na objednávku je dodaný kupujúcemu zvyčajne do 7-10 pracovných dní od zaslania objednávky.

8.4 Tovar nepredávaný na hmotnom nosiči (elektronická licencia) je dodávaný len elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Tovar zaslaný e-mailom vždy obsahuje len elektronickú faktúru. Tovar bez hmotného nosiča je nutné zaplatiť vopred (bankovým prevodom alebo online platobnou kartou). Elektronická licencia je zasielaná zvyčajne v pracovné dni do 24 hodín od prijatia objednávky (cez víkend a vo sviatok je licencia zasielaná individuálne, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.) Licencie sú však vždy zaslané až po udelení súhlasu v zmysle § 7 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z. z.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 12 – 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v internetovom obchode www.Kinsky.sk (prevádzkovateľ KIN.SKY s.r.o.) je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Pri predaji elektronickej licencie bez hmotného nosiča je faktúra zaslaná len elektronickou formou v PDF formáte.

9.3 Zakúpené časovo neobmedzené licencie majú záručnú dobu 24 mesiacov na funkčnosť licenčného kľúča.

Zakúpené časovo obmedzené licencie majú záručnú dobu na funkčnosť licenčného kľúča na vymedzený čas, na ktorý je licencia zakúpená (napr. 12 mesiacov), maximálne však na 24 mesiacov.

Zakúpený použitý či repasovaný software a hardware (počítače, laptopy, telefóny, tablety, PC komponenty a príslušenstvo k PC) má záručnú dobu 12 mesiacov.

Použitý či repasovaný tovar sa rozumie:

• Tovar, ktorý kupujete, je pôvodne používaný (prípadne nepoužívaný) alebo repasovaný, testovaný a plne funkčný.

• Fotografie pri produktoch sú ilustračné. Prípadné nedostatky kozmetického charakteru sú uvedené v popise produktu. Fotografie kupovaného produktu zašleme na požiadanie.

• Predávaný tovar nemusí byť dodaný v pôvodnom balení.

• Operačný systém inštalujeme za poplatok na požiadavku klienta.

9.4 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

– či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, prípadne neinštalujte ani neaktivujte licenčný kód, inak nebude možné ho vymeniť)

– či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku pri doručení nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Záruka sa nevzťahuje:

– na spotrebný materiál ako sú tonery, cartridge, batérie (akumulátory),

– na softvér nainštalovaný iným subjektom ako predávajúcim,

– na stratu dát,

– na mechanicky poškodený tovar,

– pri poškodení garančnej nálepky,

– ak zariadenie bolo používané pri neštandardných prevádzkových podmienkach,

– ak zakúpený tovar opravovala neoprávnená osoba alebo organizácia.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

KIN.SKY s.r.o., Lazovná 6030/62, 97401 Banská Bystrica

9.5 Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 12-24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok.

Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov.

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

– k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

– nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

– používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,

– zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

– poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

– používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu.Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.

K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.

Reklamačný protokol.pdf

Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

– ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

– kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

– predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

– ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,

– ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.

10.1 Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.Kinsky.sk sú z časti preberané od tretích strán a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

10.3 Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
e-mail: za@soi.sk

12.1 Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

12.2 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

V Žiline dňa 09.03.2023